Alžbetka, n. o. oslavuje 10 rokov

Alžbetka, n. o. oslavuje 10 rokov

Krízové stredisko Alžbetka oslavuje 10 rokov od svojho založenia a pri tejto príležitosti sme pripravili detičkám farbičky, voskovky a zápisníky, aby sme im ponúkli aspoň trošku rozptýlenia v ich ťažkej životnej situácii.

Tím PRO GRUP

Niečo o Alžbetke :

Prvým zariadením sociálnych služieb neziskovej organizácie je Krízové stredisko Alžbetka, ktoré bolo otvorené dňa 10. 9. 2006 a ako jediné zariadenie tohto druhu v spišskonovoveskom okrese zabezpečuje:
– vykonávanie opatrení podľa zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, ak sa dieťa, rodina alebo plnoletá fyzická osoba nachádza v krízovej životnej situácii;
– výkon rozhodnutia súdu o výchovnom opatrení podľa osobitného predpisu;
– výkon rozhodnutia súdu o predbežnom opatrení podľa osobitného predpisu;
– výkon výchovného opatrenia.

Cieľovou skupinou sú deti, ktorých doterajšia výchova je vážne ohrozená alebo vážne narušená, ktoré sú týrané a zanedbané, ktoré majú poruchy správania, pochádzajú zo sociálne a hmotne núdznych rodín, ale tiež rodičia problémových detí.
VB

Zdroj: Informácie o Alžbetke a foto detí : http://www.alzbetka-no.sk/nove/KS/oks.html

Zdieľajte tento príspevok