VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA – zákazníci PROGRUP SK, s. r. o., Klincová 35, Bratislava – mestská časť Ružinov 82108, IČO: 51014751, Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 121280/B, (ďalej len ‘PROGRUP SK, s. r. o.’)

VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA
zákazníci

V PROGRUP SK, s. r. o. rešpektujeme súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými sme v kontakte, a to bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo pomocou iných subjektov. Je pre nás dôležité, aby ste vedeli, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva. Preto vás žiadame, aby ste si prečítali toto vyhlásenie, ktoré vám poskytne viac informácií o spracovaní vašich osobných údajov.

Kategórie osobných údajov – Prevádzkovateľ

OblasťČinnosťTypy osobných údajov
Zamestnanecký ISKorešpondenciaTitul, meno, priezvisko, adresa, tel. číslo, email, údaje o obchodných partneroch, kontaktná osoba
Obchodné vzťahyUzatváranie zmlúv a spracúvanie objednávokMeno, priezvisko, adresa, názov spoločnosti, elektronická adresa, telefonický kontakt, objednaný a zakúpený tovar a služby, cena za zakúpený tovar alebo službu
Klientský ISUzatvorenie vzťahu so zákazníkommeno, priezvisko, fakturačná adresa, dodacia adresa, tel. číslo, email, objednaný tovar alebo služby
Klientský ISTvorba webstránokmeno, priezvisko, fakturačná adresa, dodacia adresa, tel. číslo, email, objednaný tovar alebo služby, iné osobné údaje potrebné na tvorbu resp. servis webstránky
Klientský ISGrafické prácemeno, priezvisko, fakturačná adresa, dodacia adresa, tel. číslo, email, objednaný tovar alebo služby, iné osobné údaje potrebné na vybavenie objednávky
Klientský ISTlač a výrobameno, priezvisko, fakturačná adresa, dodacia adresa, tel. číslo, email, objednaný tovar alebo služby, iné osobné údaje potrebné na tvorbu resp. servis webstránky
Klientský ISMontážmeno, priezvisko, adresa, tel. číslo, rozsah prác
Klientský ISReklamačné konanieMeno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, adresa na doručovanie písomností, podnet, popis reklamácie, dátum a čas podania podnetu
Predarchívna starostlivosťPredarchív – uchovávanie dokumentovúdaje ako titul, meno, priezvisko, adresa, tel. číslo, email, údaje o obchodných partneroch a pod.
Archívna starostlivosťArchív – uchovávanie dokumentovúdaje ako titul, meno, priezvisko, adresa, tel. číslo, email, údaje o obchodných partneroch a pod.
IS Účtovná agendaVedenie účtovníctvaúdaje o obchodných partneroch, titul, meno, priezvisko, fakturačné údaje, dodacie údaje, tel. číslo, email, účtovná agenda
Právna agendaPrávne sporyúdaje potrebné na riešenie sporu/podnetu – titul, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, emailová adresa, údaje o obchodných partneroch, údaje o dlžníkoch, resp. všetky údaje, ktoré sú súčasťou podkladov nevyhnutných na riešenie sporu;
Kamerové systémy – monitoring prevádzkyMonitoring prevádzkymonitoring pohybu osôb a vozidiel, podobizeň dotknutej osoby, aktivity / činnosti realizované v monitorovanom priestore, dátum a čas týchto aktivít, vstupu a odchodu z monitorovanej zóny;
Kamerové systémy – monitoring verejného priestoruMonitoring priestoru prístupného verejnostimonitoring pohybu osôb a vozidiel, podobizeň dotknutej osoby, aktivity / činnosti realizované v monitorovanom priestore, dátum a čas týchto aktivít, vstupu a odchodu z monitorovanej zóny;

Účely spracovávania údajov – Prevádzkovateľ

PROGRUP SK, s. r. o. bude spracovávať Vaše údaje na nasledovné účely:

ČinnosťÚčelPrávny základ
KorešpondenciaZasielanie a prijímanie listovej a elektronickej dokumentácie– Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
– Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Uzatváranie zmlúv a spracúvanie objednávokUzatváranie obchodných zmlúv na dodanie tovaru a služieb– Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Uzatvorenie vzťahu so zákazníkomUzatvorenie zmluvného vzťahu so zákazníkom za účelom dodania tovaru a služieb– Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Tvorba webstránokvytváranie a servis webstránok– Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Grafické prácerealizácia grafických prác, vybavovanie objednávok– Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Tlač a výrobatlač a výroba reklamných materiálov– Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Montážrealizácia montáže v interiéri a exteriéri– Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
– Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Reklamačné konanieRiešenie podnetov a reklamácií– Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Predarchív – uchovávanie dokumentovpredarchív – plnenie zákonných povinností– Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
– Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Archív – uchovávanie dokumentovarchív – plnenie zákonných povinností– Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Vedenie účtovníctvaspracovávanie účtovnej agendy podľa osobitných predpisov– Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Právne sporyPreukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov (právna agenda)– Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
– Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.
Monitoring prevádzkyochrana majetku, bezpečnosti a zdravia, odhaľovanie kriminality na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa– Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.
Monitoring priestoru prístupného verejnostiochrana majetku, bezpečnosti a zdravia, odhaľovanie kriminality na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa– Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na právnom základe plnenia našej zákonnej povinnosti, môže sa jednať o nasledovné právne predpisy:

Názov predpisu
Zákon č. 650/2004 Z.z. Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.395/2002 Z.z. Zákon o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
Zákon č.355/2007 Z.z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.152/1994 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
Zákon č.162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok
Zákon č.233/1995 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
Zákon č. 580/2004 Z.z. Zákon o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.423/2015 Z.z. Zákon o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
Zákon č.297/2008 Z.z. Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.513/1991 Z.z. Obchodný zákonník
Zákon č. 462/2003 Z.z. Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.161/2011 Z.z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 600/2003 Z.z. Zákon o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
Zákon č.431/2001 Z.z. Zákon o účtovníctve
Nariadenie EÚ č. 2016/679 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
Zákon č.283/2002 Z.z. Zákon o cestovných náhradách
Zákon č. 43/2004 Z.z. Zákon o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.71/1967 Z.z. Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok
Zákon č.222/2004 Z.z. Zákon o dani z pridanej hodnoty
Zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok
Zákon č.452/2021 Z.z. Zákon o elektronických komunikáciách
Zákon č.335/2014 Z.z. Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.39/2015 Z.z. Zákon o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.250/2007 Z.z. Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
Zákon č.40/1964 Z.z. Občiansky zákonník
Zákon č.581/2004 Z.z. Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 461/2003 Z.z. Zákon o sociálnom poistení
Zákon č.125/2006 Z.z. Zákon o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.157/2019 Z.z. Zákon o metrológiia o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 595/2003 Z.z. Zákon o dani z príjmov
Zákon č.437/2004 Z.z. Zákon o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov
Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce
Zákon č.563/2009 z.z. Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 5/2004 Z.z. Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.101/2014 Z.z. Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Zákon č.124/2006 Z.z. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 54/2019 Z.z. Zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.483/2001 Z.z. Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.391/2015 Z.z. Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok

Strany, ktoré môžu mať prístup k vašim údajom

PROGRUP SK, s. r. o. ako prevádzkovateľ môže zdieľať vaše údaje s tretími stranami v nasledovných prípadoch:

ČinnosťÚčelPríjemcovia
KorešpondenciaZasielanie a prijímanie listovej a elektronickej dokumentácie– Daňový úrad
– Dôchodková poisťovňa
– Exekútorský úrad
– Slovenská pošta
– Sociálna poisťovňa
– Zdravotná poisťovňa
– Iné orgány štátnej správy
Uzatváranie zmlúv a spracúvanie objednávokUzatváranie obchodných zmlúv na dodanie tovaru a služieb 
Uzatvorenie vzťahu so zákazníkomUzatvorenie zmluvného vzťahu so zákazníkom za účelom dodania tovaru a služieb 
Tvorba webstránokvytváranie a servis webstránok 
Grafické prácerealizácia grafických prác, vybavovanie objednávok 
Tlač a výrobatlač a výroba reklamných materiálov 
Montážrealizácia montáže v interiéri a exteriéri 
Reklamačné konanieRiešenie podnetov a reklamácií– Slovenská obchodná inšpekcia
Predarchív – uchovávanie dokumentovpredarchív – plnenie zákonných povinností– Daňový úrad
– Sociálna poisťovňa
– Zdravotná poisťovňa
– Iné orgány štátnej správy
– Štatistický úrad
Archív – uchovávanie dokumentovarchív – plnenie zákonných povinností– Daňový úrad
– Dôchodková poisťovňa
– Sociálna poisťovňa
– Zdravotná poisťovňa
– Iné orgány štátnej správy
– K_CORP s.r.o.
Vedenie účtovníctvaspracovávanie účtovnej agendy podľa osobitných predpisov– Daňový úrad
– Policajný zbor SR
– Prokuratúra SR
– Súdy SR
Právne sporyPreukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov (právna agenda)– Policajný zbor SR
– Prokuratúra SR
– Súdy SR
– advokátska kancelária
Monitoring prevádzkyochrana majetku, bezpečnosti a zdravia, odhaľovanie kriminality na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa– Policajný zbor SR
Monitoring priestoru prístupného verejnostiochrana majetku, bezpečnosti a zdravia, odhaľovanie kriminality na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa– Policajný zbor SR

V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany spracúvať vaše osobné údaje len na uvedené účely a iba v súlade s našimi pokynmi alebo platnými právnymi predpismi. K vašim osobným údajom budú mať prístup aj naši pracovníci. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na uvedené účely a len vtedy, ak je pracovník viazaný povinnosťou mlčanlivosti.

Umiestnenie vašich osobných údajov

K vašim osobným údajom budú mať prístup oprávnení pracovníci PROGRUP SK, s. r. o., v Slovenskej republike v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. K spracúvaniu osobných údajov mimo EÚ nedochádza.

Uchovávanie osobných údajov – Prevádzkovateľ

Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracovania uvedené v tomto vyhlásení.

ČinnosťDoba archivácie
KorešpondenciaPo dobu 5 rokov
Uzatváranie zmlúv a spracúvanie objednávokaktuálny rok a následne po dobu 10 rokov
Uzatvorenie vzťahu so zákazníkompočas trvania zmluvného vzťahu
Tvorba webstránokpočas trvania zmluvného vzťahu
Grafické prácepočas trvania zmluvného vzťahu
Tlač a výrobapočas trvania zmluvného vzťahu
Montážpočas trvania zmluvného vzťahu
Reklamačné konaniepo dobu 5 rokov
Predarchív – uchovávanie dokumentovv zmysle registratúrneho poriadku, spravidla po skončení účtovného obdobia
Archív – uchovávanie dokumentovspravidla po dobu 10 rokov, pokiaľ osobitný predpis neustanovuje inak
Vedenie účtovníctvaaktuálny rok a po dobu 10 rokov
Právne sporyPočas trvania súdneho sporu, mimosúdneho vyrovnania ale najviac do zániku predmetného nároku premlčaním alebo preklúziou
Monitoring prevádzkypo dobu 7 dní
Monitoring priestoru prístupného verejnostipo dobu 7 dní

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať dlhšiu dobu v prípade pretrvávajúceho právneho sporu, alebo ak ste nám udelili súhlas.

Aké máte práva

Podľa zákona o ochrane osobných údajov máte určité práva v súvislosti s ich spracovaním. Tu je uvedený zoznam týchto práv, i to, čo dané právo pre Vás znamená.Právo na prístupMôžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom:
  • Prečo spracovávame vaše osobné údaje
  • Aké kategórie osobných údajov spracovávame
  • S kým vaše osobné údaje zdieľame
  • Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje alebo aké sú kritéria na určenie tejto lehoty
  • Aké máte práva
  • Odkiaľ vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od vás)
  • Ak spracovávanie zahŕňa automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie)
  • Ak vaše osobné údaje boli prevedené do krajiny, ktorá je mimo EEA, ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov.
Všetky vyššie uvedené informácie sú dostupné v týchto Zásadách o ochrane osobných údajov.
Môžete taktiež požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracovávame. Avšak, dodatočné kópie budú spoplatnené.
Právo na opravuJe dôležité, aby sme mali o vás správne informácie a žiadame vás, aby ste nás upozornili, ak je niektorý z vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak ste si zmenili meno alebo ak ste sa presťahovali.
Právo na vymazanieAk spracovávame vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.
Právo na obmedzenieOd momentu, kedy ste požiadali o opravu vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť vašich osobných údajov (alebo ich podľa vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať vaše osobné údaje iba v súlade s vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní.
Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali.
Právo namietaťAk sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.
Právo na prenos údajovMôžete požiadať o to, aby vám vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného správcu údajov.
Stiahnutie súhlasuMáte právo svoj súhlas stiahnuť a my následne zastavíme svoje spracovateľské činnosti na základe tohto právneho dôvodu.


O Vašej požiadavke/požiadavkách budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme Vaše osobné údaje mohli poskytnúť.

V prípade pochybností máte právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona o ochrane osobných údajov na príslušnom dozornom orgáne, napríklad prostredníctvom www.dataprotection.gov.sk.

Ako sa môžem sťažovať ohľadom používania mojich údajov alebo ako si uplatním svoje práva?

Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu k vyššie uvedeným právam, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov (Data Protection Officer „DPO“) a vaše podnety a žiadosti budú preverené.

Kontakt na Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov: progrup@progrup.sk .

Ak s našou odpoveďou nie ste spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na príslušnom dozornom orgáne, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Ďalšie informácie o ÚOOÚ a ich postupe podávania sťažností nájdete tu: www.dataprotection.gov.sk.

Kontaktné údaje

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby za dohľad nad ochranou osobných údajov (DPO), a to e-mailom zaslaným na adresu progrup@progrup.sk .

Cenová ponuka

Zavolajte, pošlite e-mail alebo vyplňte nasledujúci formulár a budeme vám odpovedať do 24 hodín.